TIRDZNIECĪBAS IEROBEŽOJUMI LATVIJĀ

1. Kā nodrošināt drošus apstākļus veikalos?

Tirdzniecībā būtiskākais ir panākt efektīvu un stingru distancēšanās normu ievērošanu. Visās tirdzniecības vietās, arī tirgū un ielu tirdzniecības vietās, ir jālieto maskas, jāievēro 2 metru distance, pastiprināta higiēna, jānodrošina informācija par piesardzību. Sejas vairogus drīkst lietot tikai kopā ar masku. Saimnieciskā pakalpojuma sniedzējam ir aizliegts apkalpot klientu, kurš nelieto vai nepareizi lieto mutes un deguna aizsegu. Tas nozīmē, ka, piemēram, veikalā pārdevējs pircēju neapkalpos, ja cilvēks nelietos mutes un deguna aizsegu.

(Informācijas avots - https://covid19.gov.lv/atbalsts-sabiedribai/ka-drosi-rikoties/drosa-tirdznieciba)

Tirdzniecības vietās (ikvienā veikalā, neatkarīgi no tā izmēra, utt.) - jānodrošina:

• 25 m2 uz 1 apmeklētāju (t.sk. tehniskās iekārtas); ja telpa mazāka, var atrasties tikai 1 apmeklētājs;

• mutes un deguna aizsegu lietošana un liegums apkalpot apmeklētājus bez tiem,

• informācija pie ieejas par maksimāli pieļaujamo apmeklētāju skaitu,

• veikala apmeklēšana pa vienam (izņemot ar bērnu vai asistentu);

• groziņu/ratiņu/iepirkšanās somu skaita atbilstībai maksimāli atļautajam apmeklētāju skaitam,

• apmeklētāju plūsmas kontrole pie ieejas/izejas, iekštelpās/ārtelpās un tirdzniecības zālē, kur notiek pastiprināta apmeklētāju pulcēšanās (piem., konkrētās veikalu sekcijās);

• ja infrastruktūra atļauj, jānodala ieeju no izejas, ievērojot ugunsdrošības prasības;

• klātesošas atbildīgās personas deleģēšanu, kas pastāvīgi organizē prasību izpildi tirdzniecības vietā, informācija par atbildīgo personu jāizvieto labi redzamā vietā;

• iekšējās kontroles sistēmas (dokumentēta) izstrāde epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanai, kas ietver apmeklētāju aprēķinu, iekšējās procedūras un kontroles, kā arī atbildīgo personu, lai kontroles institūcijas var objektīvi pārliecināties par prasību izpildi;

• aizliegts organizēt un reklamēt īstermiņa (īsāks par 7 dienām) speciālos piedāvājumus, kas varētu motivēt apmeklētājus tūlītēji doties un uzturēties tirdzniecības vietā, tādejādi radot pulcēšanās risku;

• policija par pārkāpumiem var slēgt tirdzniecības vietu līdz 7 dienām, bet ne ilgāk kā līdz ārkārtējās situācijas beigām.

2. Kā nodrošināt drošus apstākļus tirgos?

Savukārt tirgos jānodrošina:

• tirgus paviljonos 1 apmeklētājam ne mazāk kā 25 m2 no publiski pieejamās telpu platības;

• mutes un deguna aizsegu lietošana un liegums apkalpot apmeklētājus bez tiem,

• pie ieejas tirgus paviljonā uzraksts, t.sk. svešvalodās, cik apmeklētāji var atrasties;

• kontrole, ka nav apmeklētāju drūzmas pie tirgus paviljona ieejas/izejas (iekštelpās un ārtelpās), gaiteņos u.c.;

• tirgus paviljonā apmeklētāji tiek ielaisti tikai pa vienam, izņemot ar bērnu vai asistentu;

• klātesošas atbildīgās personas deleģēšanu, kas pastāvīgi organizē prasību izpildi; informācija par atbildīgo personu jāizvieto labi redzamā vietā;

• iekšējās kontroles sistēmas (dokumentēta) izstrāde epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanai, kas ietver apmeklētāju aprēķinu, iekšējās procedūras un kontroles, kā arī atbildīgo personu, lai kontroles institūcijas var objektīvi pārliecināties par prasību izpildi;

Tirgiem noteiktie ierobežojumi neattiecas uz ielu tirdzniecības vietām un tirdzniecības vietām atklātajā tirgus teritorijā.

3. Kā nodrošināt drošus apstākļus atklātā tirgus teritorijā un ielu tirdzniecībā?

Tirdzniecības dalībniekiem un apmeklētājiem ielu tirdzniecības vietās un atklātā tirgus teritorijā tirdzniecības laikā jālieto mutes un deguna aizsegus, kā arī jāievēro vispārējās epidemioloģiskās drošības prasības.

 

Tirgus atklātajā teritorijā un ielu tirdzniecībā jāievēro šādas drošības prasības:

 • apmeklētājiem un pārdevējiem jālieto mutes un deguna aizsegi;
 • jāizvieto apmeklētājiem labi salasāmu informāciju par piesardzības prasībām;
 • jānodrošina 2 metru attālums starp tirdzniecības vietām;
 • jākontrolē un jāregulē apmeklētāju plūsma vietās, kur pastiprināti pulcējas apmeklētāji, piemēram, ejās, kur ieteicams organizēt vienvirziena plūsmu;
 • jāieceļ atbildīgā persona, kas atrodas uz vietas un organizē noteikumos minēto epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanu;
 • jāizstrādā iekšējā kontroles sistēma, kurā aprakstīta procedūra, kā tiek nodrošināta kontrole, lai nepieļautu fiziskās distancēšanās pārkāpumus un novērstu pastiprinātu apmeklētāju pulcēšanos,
 • procedūra kā tiek novērsta tirdzniecības dalībnieku ierašanās tirdzniecības vietā ar akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmēm.

No š.g. 7. aprīļa tiek atļauta arī ielu tirdzniecības organizēšana, t.i. gadatirgu organizēšana, kur jāievēro šādas drošības prasības:

 • apmeklētājiem un pārdevējiem jālieto mutes un deguna aizsegi,
 • atļauts izvietot līdz 20 tirdzniecības vietām
 • fiziski jānorobežo gadatirgus teritorija,
 • ielu tirdzniecības organizēšanas laikā nenotiek izklaides pasākumi (tematiski svētki, atrakcijas) !

Netiek ierobežota distances tirdzniecība un e-komercija – iedzīvotāji var iegādāties preces distances tirdzniecībā (internetā, pasūtot pa tālruni un e-pastu), tās var tikt piegādātas uz mājām un pakomātiem, tās var arī izsniegt un saņemt veikalos uz vietas.

Tāpat turpinās jebkādu preču vairumtirdzniecība vairumtirdzniecības bāzēs, kas nepieciešamas gan mazumtirdzniecības veikaliem, gan uzņēmumu darbībai, ražošanai, utt.

Tāpat pakalpojumu sniegšanas ietvaros atļauts nodrošināt tā sniegšanai nepieciešamās preces (piemēram, autoservisā automobiļu detaļu nodrošināšana). (Informācijas avots - https://www.em.gov.lv/lv/informacija-tirgotajiem)

‼ (Ministru kabineta 2020. gada. 9. jūnija noteikumi Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” nosaka arī darbības nosacījumus tirdzniecības nozares uzņēmumiem.)

Tirgotājiem noteikto prasību ievērošanu kontrolēs:

• Valsts un pašvaldību policija

• Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, kam noteiktas tiesības kontrolēt prasību ievērošanu par maksimāli noteikto apmeklētāju skaitu un iekšējās kontroles sistēmas epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanu.

4. Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas pamatprincipi

visos gadījumos ir apmeklētāju informēšana, distancēšanās, higiēnas prasību ievērošana un personiskās veselības novērtēšana.

Tas nozīmē, ka arī tirdzniecības uzņēmumiem savā darbībā jāievēro šādi Covid-19 ierobežošanas pamatprincipi:

• apmeklētāju informēšana par piesardzības prasībām;

• distancēšanās 2 metri; • higiēnas prasību ievērošana;

• personas (darbinieku) veselības stāvokļa uzraudzība.

Tirdzniecības vietu apmeklētājiem, t.sk. tirgos, jālieto sejas maskas. Prasība par sejas maskām attiecas arī uz šo vietu darbiniekiem, kuri no apmeklētājiem nav nodalīti ar fizisku barjeru, piemēram, īpašām sieniņām.

Tāpat jau šobrīd noteikumi paredz, ka sejas maska ir jālieto pakalpojumu sniegšanas vietās, kur cilvēki uzturas ilgāk par 15 minūtēm un nav iespējams ievērot 2 metru distanci, kā arī nav izveidotas citas fiziskas barjeras.

Sejas maskas var nelietot bērni līdz 7 gadu vecumam.Tāpat sejas masku var nevalkāt medicīnisku iemeslu dēļ, piemēram, ja personai kustību traucējumu dēļ ir apgrūtināta maskas uzlikšana vai personai ir psihiskās veselības traucējumi.

Lai mazinātu un novērstu Covid-19 infekcijas izplatības riskus tirdzniecības vietās senioriem, kas atbilst infekcijas riska grupai, aicinām tirdzniecības nozari būt sociāli atbildīgiem un savā darbībā īstenot īpašus epidemioloģiskās drošības pasākumus senioriem.

Par šādiem pasākumiem būtu uzskatāma, piemēram, īpaša iepirkšanās laika ieviešana (nodrošināšana) senioriem drošu pirkumu veikšanai tirdzniecības vietās, atsevišķas apkalpošanas kases nodrošināšana, priekšroka senioriem tikt apkalpotiem bez rindas konkrētā apmeklējuma laikā, kā arī citas īstenotas aktivitātes, kas vērstas uz mērķtiecīgu riska grupai pakļauto apmeklētāju plūsmas organizēšanu.

Papildus aicinām tirgotājus rūpēties, lai pircējiem būtu iespējams ievērot 2 metru distanci arī tirdzniecības vietai piegulošajās teritorijās, piemēram, autostāvvietās, un informēt par nepieciešamību ievērot 2 metru distanci!

5. Droša rīcība darba vidē.

Praktiski padomi darba devējiem un darbiniekiem

https://covid19.gov.lv/atbalsts-sabiedribai/ka-drosi-rikoties/drosa-riciba-darba-vide

Vadlīnijas uzņēmuma darba organizēšanai

https://www.em.gov.lv/lv/vadlinijas-0

6. Atbalsta pasākumi uzņēmējiem

https://www.em.gov.lv/lv/atbalsta-pasakumi-uznemejiem

Papildu informācija VID tīmekļa vietnē: https://www.vid.gov.lv/lv/covid-19

• Dīkstāves atbalsts https://www.em.gov.lv/lv/dikstaves-atbalsts

• Subsīdija daļēji nodarbinātu darbinieku algai https://www.em.gov.lv/lv/subsidija-daleji-nodarbinatu-darbinieku-algai

• Grants apgrozāmajiem līdzekļiem https://www.em.gov.lv/lv/grants-apgrozamajiem-lidzekliem

LIAA palīdzēs atrast piemērotāko valsts atbalstu!

Aicinām uzņēmējus sazināties, ja nepieciešams atbalsts!

Kontakti: 68803505, jautajumi@liaa.gov.lv

NODERĪGI!

Lai atbalstītu tirgotājus jauno prasību izpildē, Ekonomikas ministrijas mājaslapā publicēts jau gatavs paziņojuma pircējiem audiofails – ministrija aicina tirgotājus to lejuplādēt un brīvi izmantot.

Saite, kur atrast un lejupielādēt audio failu - https://www.em.gov.lv/lv/informacija-tirgotajiem

Plakāti pircēju informēšanai https://www.em.gov.lv/lv/informativie-materiali